กิจกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 อบรมด้านจิตสำนึก
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงการสร้างจิตสำนึกของการเป็นพนักงานคุณภาพในองค์กร สร้างแรงจูงใจในการเพิ...
กิจกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 อบรมด้านธรรมะ
ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในหลักจิตตปัญญาศึกษา ด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสร้างกำลังใจ ให้แก่ตนเอ...
กิจกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เดินทางไหว้พระ 9 วัด
ไหว้พระ 9 วัด ประโยคนี้คงได้ยินกันบ่อยมากครับ และคงมีชาวพุทธหลายคนใช้เวลาวันหยุดติดต่อกันไปปฎิบัติกั...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player