บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
info@pvttplas.com    0-2449-7756-8, 081-373-3686, 087-6906373
eng thai thai Line E-mail
บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2560
ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2560

        ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2554   มีการกำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไป และการบรรเทาทุกข์ 

        ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน จึงมีการกำหนดให้พนักงานทุกคนได้รับการอบรม ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เป็นประจำทุกปี 

 

               การอบรมและซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560

                พนักงานได้รับความรู้และความสนุกสนานตลอดช่วงการอบรม

                   การสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ที่หมดสติ

            มีการให้พนักงานได้ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ที่หมดสติ 

                            การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ 2 คน

                                การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ 3 คน 

                            มีการทบทวน "การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR"

       หลังจากมีการอบรมในเรื่องของวิชาการแล้ว ช่วงบ่ายมีการฝึกทบทวนในส่วนของภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงาน

                        มีการทบทวนขั้นตอนก่อนการซ้อมภาคปฏิบัติ

                       การจำลองเหตุการณ์หากเกิดเหตุภายในโรงงาน

 

                           ฝึกการใช้ถังดับเพลิงเมื่อพบเหตุเบื้องต้น

                พนักงานใหม่ของทางบริษัทฯ ได้ฝึกการใช้ถังดับเพลิงจริง

      

 

 

 

 

บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ที่อยู่ 33/8 , 33/13 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ . (66) 2449-7756-8
อีเมล์ earnie@pvttplas.com

pvttplas map
Follow Us Line E-mail
Scroll to Top