บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
info@pvttplas.com    0-2449-7756-8, 081-373-3686, 087-6906373
eng thai thai Line E-mail
บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
กิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ มอ.หาดใหญ่ ปี 61
กิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ มอ.หาดใหญ่ ปี 61

       10 -19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้มีโอกาศเข้าร่วมงาน "เกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26"  ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานอื่นๆ ในภาคใต้  จะจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ระหว่างวันที่ 10-19  สิงหาคม 2561 หัวข้องาน “เกษตรคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ผลงานทางวิชาการ  ทางด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช  การประมง   การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 14 จังหวัดภาคใต้    สนับสนุนกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมไทยทางด้านภูมิปัญญาเกษตร  สนับสนุนกิจกรรมและบทบาทขององค์กรเกษตร ตลอดจนจัดตลาดสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานราชการและเอกชน

 งานเกษตรภาคใต้ เป็นงานสืบเนื่องมาจากงานทรัพย์แฟร์ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดติดต่อกันมากว่า 10 ปี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณะฯ และเป็นเวทีให้นักศึกษาดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและบริการสังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาที่ให้ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครบรอบ 25 ปีคณะฯ จึงได้ปรับปรุงรูปแบบและขยายขอบข่ายของงานให้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการพัฒนาชุมชนในภาคใต้ จัดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 1 ขึ้น และมีการพัฒนาจนเป็นงานประจำปีของจังหวัดสงขลาและภาคใต้

บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ที่อยู่ 33/8 , 33/13 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ . (66) 2449-7756-8
อีเมล์ earnie@pvttplas.com

pvttplas map
Follow Us Line E-mail
Scroll to Top